For the best experience, please use an
up to date web browser . browsers
Menu
+ 353 (0) 1 872 1916
Buy Tickets Now Careers

Téarmaí agus Coinníollacha Díolacháin GPO Witness History

Duine ar bith ar mian leis/léi ticéid a cheannach, ar líne, ar an suíomh gréasáin seo, déanann sé/sí amhlaidh faoi réir ag na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas:  Díol spéise comhalta de Shannon Heritage Ltd é GPO Witness History.

Ach ticéid a cheannach le haghaidh GPO Witness History, admhaíonn tú gur léigh tú na téarmaí agus coinníollacha seo agus go n-aontaíonn tú cloí leo agus gur léigh tú faoin úsáid a bhainfear as an eolas a chuireann tú ar fáil dúinn agus go n-aontaíonn tú léi.

A luaithe is a cheannaítear ticéad, ní féidir é a athrú ná é a chur ar ceal. Tá gach díolachán, a luaithe a dhéantar é, críochnaitheach. Ní cheadaíonn an Chuideachta d’aisíoc ná do mhalartú ticéad. Ní chuireann sé sin isteach, ar bhealach ar bith, áfach, ar do chearta reachtúla.

Tabhair faoi deara go gcaithfidh tú ríomhphost deimhnithe a fháil ó GPO Witness History (Shannon Heritage) chun áirithint bhailí a bheith agat.

Tabhair faoi deara nach bhfuil aon lascaine ar fáil do thicéid a cheannaítear ná d’áirithintí a dhéantar ar an idirlíon. Má theastaíonn uait áirithint ghrúpa a dhéanamh, cuir glaoch ar an tseirbhís áirithinte ar +353 (0)1 8169538.

 1. Tugtar gach praghas in Euro agus tá gach cáin agus táille lena mbaineann san áireamh sa phraghas. Cé go gcoimeádaimid chugainn féin an ceart ár bpraghsanna a ardú nó a laghdú am ar bith sula gcuirtear ticéad in áirithe, a luaithe is a dheimhnítear Áirithint tá an praghas a luaitear sa Ríomhphost Deimhnithe cinntithe.
 2. Níl an tseirbhís seo ar fáil ach do dhaoine atá os cionn 18 mbliana d’aois. Ní ghlacaimid ach le cártaí áirithe creidmheasa agus dochair. Is iad na cártaí creidmheasa/dochair a nglacann an Chuideachta leo: Mastercard, Visa, American Express, Diners agus Maestro. Chun ticéad a cheannach nó a chur in áirithe le cárta creidmheasa nó dochair, teastaíonn cárta creidmheasa/dochair bailí i d’ainm, nó cead an duine nó na cuideachta dar eisíodh an cárta chun an cárta a úsáid, agus dóthain airgid chun aon táille agus gach táille a thaibhíonn tú a íoc. Coimeádaimid an ceart chugainn féin diúltú do d’áirithint murar féidir d’íocaíocht bheartaithe le cárta creidmheasa nó dochair a phróiseáil ar chúis ar bith. Is fútsa atá sé a chinntiú gur féidir an cárta a thairgtear a úsáid chun na críche seo go dleathach.
 3. Nuair a cheannaíonn tú do thicéad, caithfear é a úsáid ar an dáta a roghnaíonn tú. Ní féidir ticéad a úsáid mura gcuirtear ríomhphost deimhnithe bailí nó tagairt áirithinte i láthair.  Beidh cead isteach ag cuairteoirí ag an am a luaitear ar a dticéad/ndeimhniú. Is faoi fhoireann an Ionaid Cuairteoirí a bheidh sé cuairteoirí atá luath nó mall a scaoileadh isteach.
 4. A luaithe is indéanta go réasúnta i ndiaidh ticéad a chur in áirithe, seolfaimid ríomhphost deimhnithe chugat ina ndeimhneofar dáta, am agus costas d’áirithinte. Cuir an ríomhphost i gcló agus coinnigh in áit shábháilte é. Is gá duit é a thabhairt leat nuair atá tú ag cur thú féin / do pháirtí i láthair ag an deasc fáiltithe.
 5. Coinneoidh Shannon Heritage Limited do chuid sonraí pearsanta. Ní úsáidfimid do chuid sonraí pearsanta ach chun na críche a leagtar amach inár ráiteas príobháideachais. Is féidir teacht ar an Ráiteas Príobháideachais ar www.shannonheritage.com.
 6. Caithfidh duine fásta, atá 18 mbliana d’aois nó níos sine, a bheith le páistí atá faoi bhun 16 bliana d’aois ó thús deireadh na cuairte. 
 7. Coimeádaimid an ceart chugainn féin, faoi lánrogha na Cuideachta nó a bainistíochta nó a foirne údaraithe, áirithint a chur ar ceal i ndiaidh na háirithinte, íocaíocht a aisíoc, cead isteach a dhiúltú nó duine ar bith a bhaint den áitreabh nó den chomharsanacht má:
  (a) Ciontaíodh an duine as cion coiriúil, a d’fhéadfadh, i dtuairim Shannon Heritage, cur isteach ar shábháilteacht nó ar shásamh cuairteoirí eile.(b) Rinne an duine rud ar bith, má tá sé/sí ag déanamh rud ar bith nó más cosúil go ndéanfaidh sé/sí rud ar bith (i dtuairim fhoireann na Cuideachta) a d’fhéadfadh, i dtuairim Shannon Heritage, cur isteach ar shábháilteacht nó ar shásamh cuairteoirí eile.
  (c) D’úsáid an duine friotal nó iompar bagrach, ionsaitheach nó maslach nó má spreagann sé/sí ar bhealach ar bith nó má dhéanann sé/sí rud ar bith a d’fhéadfadh sárú na síochána a bhagairt.
  (d) Tá an duine, i dtuairim fhoireann na Cuideachta, faoi thionchar alcóil nó substaintí eile a d’fhéadfadh sábháilteacht, folláine agus/nó sásamh an imeachta do chuairteoirí nó d’fhoireann na Cuideachta a chur i mbaol.
 8. Ach amháin mar a fhorálann Shannon Heritage dó, caithfidh gach duine a théann isteach go GPO Witness History íoc as an gcead isteach. Caithfear na ticéid a choinneáil i gcónaí agus a thaispeáint do chomhalta foirne má iarrtar sin. Féadfar duine ar bith a dhéanann iarracht dul isteach gan ticéad bailí a chur amach as an áitreabh agus d’fhéadfaí fios a chur ar na Gardaí.
 9. De réir Dhlí na hÉireann, tá cosc ar thobac san ionad seo.  Rialaítear é sin de réir an dlí agus níl rogha ar bith ag an gCuideachta ina leith. Cion coiriúil is ea sárú an rialacháin seo, ní amháin i gcás an té atá ag caitheamh tobac, ach i gcás na Cuideachta agus na foirne freisin as an gcaitheamh a cheadú nó ligean do dhuine caitheamh. Dá bhrí sin, caithfear go dian le gach sárú.
 10. Ní cheadaítear iompar ar bith a d’fhéadfadh cur isteach ar chuairteoirí eile nó ar fhoireann na Cuideachta nó a d’fhéadfadh iad a bhagairt nó mearbhall de chineál ar bith a chur orthu. Tá cuairteoirí le meas a léiriú ar na dlíthe agus ar na nósanna áitiúla agus cloí leo. Má bhíonn cuairteoir ag déanamh rud ar bith, i dtuairim Shannon Heritage, a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le contúirt, le míshuaimhneas nó le míshásamh do dhaoine eile nó le damáiste don réadmhaoin, féadfar é/í a bhaint ón díol spéise gan praghas an ticéid a íoc ar ais. Ina theannta sin, caithfidh sé/sí íoc as aon chostais a thabhaítear mar gheall ar an iompar sin. Chun sábháilteacht na gcuairteoirí eile a chinntiú, coimeádann bainistíocht Shannon Heritage an ceart chuici féin maoin na bpátrún a chuardach.
 11. Úsáidfimid gach iarracht réasúnta chun a chinntiú go bhfuil Shannon Heritage / GPO Witness History ar oscailt do chuairteoirí le linn gnáthuaireanta oscailte. Ach coimeádann Shannon Heritage an ceart chuige féin, faoina lánrogha, bíodh sé chun críche sábháilteachta nó cothabhála nó eile, agus le fógra roimh ré nó gan fógra, an díol spéise nó an taispeántas nó cuid de a dhúnadh. Má chuirtear cuairt custaiméara ar ceal mar gur dúnadh an t-ionad/díol spéise, déanfaidh Shannon Heritage a dhícheall costas an ticéid a íoc ar ais leis an gcuairteoir. Ach ní bheidh Shannon Heritage faoi dhliteanas i mbealach ar bith eile, lena n-áirítear faoi dhliteanas i leith costais taistil nó costais eile, maidir leis an Díol Spéise ar fad, nó cuid de, a dhúnadh.
 12. Seachas i gcás dliteanais i leith báis nó gortú pearsanta mar gheall ar fhaillí Shannon Heritage, ní bheidh Shannon Heritage, a fhostaithe ná a ghníomhairí faoi dhliteanas i leith caillteanas nó damáiste ar bith, go díreach nó go hindíreach, is cuma cén chúis atá leis, lena n-áirítear gan srian damáistí díreacha, indíreacha, speisialta, iarmhartacha, eiseamláireacha, teagmhasacha nó pionósacha. Tá gach cuairteoir freagrach as aire a thabhairt dá (h)earraí féin nuair atá sé/sí in áitreabh na Cuideachta agus ní ghlacann an Chuideachta le freagracht dhleathach ar bith astu sin. Is ar phriacal eisiach an chuairteora a thugtar gach trealamh leictreonach, mála, airgead, seic isteach san áitreabh.
 13. Ní féidir ticéad ar bith a athdhíol gan cead i scríbhinn roimh ré ó Shannon Heritage.  Má chreideann Shannon Heritage go réasúnta gur athdhíoladh ticéad gan an cead sin, féadfar cead isteach a dhiúltú don sealbhóir nó an sealbhóir a chur amach as an Ionad gan íocaíocht ná cúiteamh. Beidh cinneadh na Cuideachta críochnaitheach ina leith sin.
 14. Ó am go chéile, féadfaidh Shannon Heritage nó páirtithe ceadaithe eile tabhairt faoi ghrianghrafadóireacht agus/nó fístaifeadadh agus/nó monatóireacht eile in GPO Witness History ina mbeadh cuairteoirí le feiceáil nó le cloisteáil. Ach glacadh leis na téarmaí agus coinníollacha seo, aontaíonn tú gur féidir le Shannon Heritage nó páirtí ceadaithe eile íomhánna dá leithéid a úsáid go brách in ábhar promóisin, fógraíochta nó poiblíocht ar bith i bhformáid ar bith. Aontaíonn tú freisin gur ag Shannon Heritage/GPO Witness History nó ag na páirtithe ceadaithe sin (de réir mar a bheidh) a bheidh cóipcheart na n-ábhar sin.
 15. Tá fáilte roimh chuairteoirí gach ceamara, fístaifeadán nó fearas taifeadta eile a úsáid ar na tailte agus san áitreabh faoi réir an dlí. Ach is le haghaidh úsáid bhaile agus phearsanta amháin aon ghrianghraf nó físeán a thógtar agus ní dhíolfar, ní úsáidfear ná ní athúsáidfear é chun aon chríocha tráchtála, más ar mhaithe le sochar é nó murab ea, gan cead sainráite na Cuideachta i scríbhinn roimh ré. Ní cheadaítear grianghrafadóireacht ach d’úsáid phríobháideach neamhthráchtála agus tá sí ceadaithe gach áit seachas nuair a luaitear a mhalairt ar fhógra. Níl grianghrafadóireacht splaince ná scannánaíocht ceadaithe.
 16. Ná tabhair an iomarca rudaí leat. Má mheastar go bhfuil bagáiste, lena n-áirítear málaí droma, scáthanna báistí móra agus earraí eile, rómhór nó go bhféadfaidís dochar a dhéanamh don taispeántas, ní thabharfar cead isteach duit.
 17. Tabhair faoi deara nach bhfuil cead isteach arís i ndiaidh an foirgneamh a fhágáil.
 18. Rialaítear na téarmaí agus coinníollacha seo le Dlí na hÉireann agus déanfar iad a fhorléiriú dá réir, agus beidh éileamh ar bith a thógtar faoi na coinníollacha seo faoi réir dhlínse eisiach Dhlí na hÉireann.
 19. Níl aon áit in Ionad Cuairteoirí GPO Witness History chun earraí a stóráil.
 20. Níl cead ach bia a ceannaíodh sa Chaifé in Ionad Cuairteoirí GPO Witness History a ithe sna limistéir oifigiúla.
 21. Cé go ndéanann GPO Witness History gach iarracht chun an suíomh gréasáin seo a chur ar fáil 24 uair an chloig in aghaidh an lae, ní bheimid faoi dhliteanas ar chúis ar bith mura mbíonn fáil ar an suíomh gréasáin am ar bith nó ar feadh tréimhse ar bith. Féadfar rochtain ar an suíomh gréasáin a chur ar fionraí go sealadach agus gan fógra má theipeann ar an gcóras, má theastaíonn cothabháil nó le haghaidh deisiúcháin nó ar chúis ar bith eile.  Ní thugann GPO Witness History barántas ná uiríll go mbeidh úsáid an tsuímh nó an tseirbhís áirithinte gan cur isteach nó gach earráid, go mbeidh an t-inneachar ceart, cruinn nó iontaofa, ná go bhfuil an suíomh seo nó an freastalaí a chuireann ar fáil é saor ó víris nó ó chomhpháirteanna díobhálacha eile.